top of page

"לעמוד על הגבול"

 על זהות המטפל והגבולות בחייו ובחדר הטיפולים

גישות פסיכולוגיות שונות מתייחסות לגבולות בטיפול באופנים שונים ודנות במקומו של המטפל אל מול המטופל ומידת החשיפה שמאפשר לעצמו המטפל במהלך הטיפול. גישות אלו נעות על פני ציר שבקצה אחד שלו דגש על אנונימיות מוחלטת ככל הניתן של המטפל, על היותו "לוח חלק" עבורו וכזה שמאפשר השלכה של רגשותיו של המטופל באמצעות תהליכי העברה, ובצדו השני הגישות ההתייחסותיות שנותנות פתח לחשיפה עצמית של המטפל שמטרתה לחזק את הקשר הטיפולי, לייצר הדדיות, אינטימיות וקרבה.

 

בהשתלמות מרתקת זו נעמוד ביחד על הגבול שלנו כבני אדם וכמטפלים ונכיר לעומק את גבולותיהם של המשתתפים באמצעים ביבליותרפיים של קריאה וכתיבה. במסגרת זאת ההשתלמות תיגע גם בנושא של גבולות טיפוליים בעידן המודרני והאופן שבו הם מיטשטשים אל מול נוכחותן של הרשתות החברתיות ונגישות המידע באינטרנט.

 

מטרות ההשתלמות:

1. הבנה ועיבוד של נושא הגבולות של המשתתפים בחיים ובטיפול.

2. חידוד זהות המטפל והבנה מעמיקה של הגבולות האישים והמקצועיים שלו.

3. קידום השיח הצוותי בנושא גבולות וחידוד הזהות הצוותית.

4. מגע וחשיפה לעבודה ולשפה הביבליותרפית.

 

 משך ההשתלמות: שעתיים. 

 מספר משתתפים: עד 20 משתתפים.

bottom of page