top of page

סדנאות לילדים ונוער

הקבוצות שלנו לילדים ונוער מתמקדות בכישורים חברתיים ובהתפתחות אישית.
תוך כדי אנחנו גם מעודדים את אהבת הקריאה ואת האפשרות להתבטא בכתב.
bottom of page