top of page

הגשר בין משה מההגדה לאחי משה הבכור


המילה 'פסח' מביאה איתה זכורות רבים. בית נקי, כלים חגיגיים ושולחן ערוך עם מצות, יין וחרוסת וכמובן ההגדה.

"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" נאמר בה, ובמשפחה התיאטרלית שלי נהגו גם ליישם.

על פי מנהג יהודי ג'רבה, היינו נושאים על כתפינו את המצות ועורכים הצגה כאילו אנחנו, הילדים, הגענו ממצרים.