top of page

סיפורים מתעוררים בגן הילדים

השתלמות לגננות במרכזי פיסג"ה ברחבי הארץ.

הוראס מאן בציטוטו המפורסם טען כי "בית ללא ספרים משול לחדר ללא חלונות". הביבליותרפיה רואה בעולם המילים, הספרות והשירה חלונות אל הנפש פנימה. אנו מאמינים כי בעזרתם של סיפורים ושירים נוכל להעניק לילדי הגן קשר אישי קרוב יותר, נוכל להעשיר את עולמם הקוגניטיבי, להפגיש אותם עם עולמות חדשים ולפתח את הסקרנות הטבועה בהם.

השימוש בסיפורים ובשירים, השיח והיצירה בעקבותיהם, תרים אחר החיבור האישי של כול ילד אל גיבור הסיפור ואל עלילת הסיפור ובכך מעמידים אותו במרכז החוויה הנלמדת, מאפשרים לגיטימציה לשונות ומעודדים המשך חקירה ולמידה.

בנוסף, אנו מאמינים כי צמיחה והתפתחות מתרחשים תמיד ב"תהליכים מקבילים". אנו רואים לנגד עינינו גם את התפתחות הגננת. בקורס ייזכרו הגננות בזיכרונות קריאה וספרי ילדות,  יחד נראה ונדון כיצד אלו שזורים בהתפתחותנו האישית והמקצועית.

ניתן להזמין השתלמות בהיקפים שבין 10-30 שעות אקדמאיות.

  

מטרות:

1. פיתוח מיומנויות הגננת לשימוש בספרים ושירים, כמקורות ידע מגוונים ללמידה משמעותית ולהתפתחות.

2. העמקת הקשרים התוך אישיים והבין אישיים ו בין הגננת לילדי הגן, ובין ילדי הגן עצמם באמצעות "שיח ביבליותרפי" המעודד את השפה הרגשית.

3. שכלול האפשרויות לניהול למידה במרחבי הגן, בלמידה אישית ב"ספריית הגן", במפגשים פרטניים, ב"קבוצות עניין" ובמפגשים.

4. הענקת כלים לבחירת ספר, לזיהוי תמות רגשיות, חברתיות והתפתחותיות בתוכו וליצירת פעילויות המעודדות חשיבה יצירתית.

5. עידוד חווית הקריאה.

 

 

מפגש 1: ביבליו- מה? במפגש זה נבין יותר את משמעותה של שפת הביבליותרפיה. 

מפגש 2: תהליך הקריאה ואווירת הקריאה-איך ילדים "קוראים" ספרים? 

מפגש 3: גיבורים קטנים מאגדות גדולות- במפגש נכיר מחדש את גיבורי המעשיות והאגדות.

מפגש 4: עולמות אחרים בין הדפים- ספרים כגשרים אל עבר ארצות ועולמות אחרים.  

מפגש 5: התמודדויות חברתיות באמצעות סיפורים.

מפגש 6: מה משותף לנו? עבודה ממקודת בקבוצות עניין.

מפגש 8: מדקלמים, שרים ומספרים בעל פה.

מפגש 9: המצאת סיפורים.

מפגש 10: פרידה וסל רעיונות להמשך.

bottom of page