top of page

סיפורו של חדר המורים

סיפורים קטנים המרכיבים סיפור של מקום

לדינמיקה הפנימית של הצוות, לשיתוף הפעולה, לפתיחות וליכולת ההכלה של הצוות את העובדים בו ישנה חשיבות מכרעת באקלים הבית ספרי.

 

מטרתה של הסדנא לאפשר מקום להבנה ועיבוד של סיפורו של צוות המורים וסיפורם של כל אחד מהחברים בו באמצעות ביבליותרפיה.

במסגרת הסדנא נכיר ונבין מה מאפיין את הצוות שלנו, מהי הזהות שלו, כיצד נוצרה, מהם הקולות הקיימים בו ומהן מטרותיו.

באמצעות אמצעים ביבליותרפיים של קריאה וכתיבה יינתן מרחב לתחושות השונות בתוך הצוות מתוך מטרה לקדם את העבודה הצוותית ולהשיג את המטרות הניצבות בפני בית הספר.  

 

מטרות ההשתלמות:

1. היכרות של חברי הצוות וגיבוש.

2. חידוד והבנה של הזהות הצוותית ומטרותיו.

3. חשיפה לאמצעים ביבליותרפיים ולאופי העבודה דרך ביבליותרפיה.

 

משך ההשתלמות: כשלוש שעות (תלוי בגודל הצוות).  

מספר משתתפים: עד 20 משתתפים.

bottom of page