top of page

זהירות גבול לפניך

"אתה עובר את הגבול" "אני בקצה גבול היכולת" "נחצו כל הגבולות"

מתי שמעתם או אמרתם את המשפטים הללו לאחרונה?


 

ברשימה הבאה אנסה להתייחס לנושא הגבולות ולהבחין כיצד הוא בא לידי ביטוי באספקטים שונים בחיינו, תוך התייחסות גם לגבולות הנקבעים בטיפול נפשי.