top of page

בגידה- מיומנה של מטפלת זוגית..

את הלחישות שלה הוא זיהה מייד מצידו השני של הנייד

אלא שלא את שמו היא לחשה.

שם אחר. שם שונה. שם שמצלצל מוכר.


הוא מכיר את השם הזה.

הוא גם מזהה את גוון הקול,

את מטעמי הלשון.

אף פעם לא שמע אותו בלחש.

עוד רגע חולף,