top of page

השתלמויות לצוותים טיפוליים ומקצועיים

אנו שמחים להציע לכם מגוון השתלמויות מקצועיות וחווייתיות לצוותים טיפוליים ומקצועיים
להשתלמויות אלו מספר מטרות:
# היכרות עם כלים ביבליותרפיים ואופני השימוש בהם בעבודה המקצועית 
# קידום עבודת הצוות וגיבוש העובדים
# חידוד הזהות האישית של איש המקצוע
bottom of page